Riktlinjer för resursfördelning

Gäller från och med: budget 2023. Antagna 6 februari 2019. Reviderade 10 juni 2021.

Syfte

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer för hur kommunens resurser ska fördelas till nämnderna. Kommunstyrelsen beslutar i sin tur om de beräkningsgrunder som ska gälla i den centrala
resursfördelningsmodellen, och utgör riktlinjer för förvaltningens arbete med budgetförutsättningarna. Resultatet av dessa beräkningar är utgångspunkten i det årliga budgetarbetet och resurser fördelas utifrån modellen inför budgetberedningen varje år.

Syftet med dessa riktlinjer är dels att nå en ökad förståelse för hur verksamheternas ramar beräknas och dels att ge kommunstyrelsen möjlighet att göra justeringar vid behov. Justeringar kan göras inom ramen för de övergripande principer som fullmäktige beslutat om, i syfte att anpassa beräkningsmodellen till ändrade förutsättningar eller att förbättra och utveckla modellens beräkningsmetoder.

Resursfördelningsmodell

Den centrala resursfördelningsmodellen beräknar nettokostnadsramar för nämndernas verksamheter inför kommande budgetår. Syftet med modellen är att anpassa resurser till demografiförändringar och generella kostnadsförändringar samt att ge goda underlag för den politiska beredningen av budgeten.

Det sker genom framtagande av ett pris per individ per verksamhet och ett förväntat antal individer i verksamheten. Genom att multiplicera pris med volym beräknas verksamhetens nettokostnadsram.

Modellen omfattar bildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. Kommunens övriga verksamheter (samt några delar inom bildningsnämndens och socialnämndens verksamheter) räknas upp med en inflationsfaktor från föregående års budget, med undantag av de verksamheter inom tekniska förvaltningen som är taxefinansierade (interna och externa taxor).

Pris

För att anpassa resurstilldelning till förändrade kostnader över tid, hämtas jämförelsepriser inför varje budgetår från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) som administreras av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Det finns två sorters prislappar som tillämpas i beräkningarna och båda bygger på jämförelser av genomsnittliga kostnader.

Referenskostnaden beskriver vad verksamheten borde ha för nettokostnad med hänsyn tagen till kommunens specifika förutsättningar givet en genomsnittlig effektivitet och ambitionsnivå. Referenskostnaden baseras på standardkostnaden i det kommunala utjämningssystemet.

Genomsnittlig nettokostnad tillämpas för de verksamheter som inte ingår i det kommunala utjämningssystemet och därför inte har en referenskostnad. Prislappen är ett genomsnitt av nettokostnader i den kommungrupp i SKL:s kommungruppsindelning där Vara kommun ingår; ”Pendlingskommun nära mindre stad/tätort”.

En beräkning av ramar med referenskostnad och genomsnittlig nettokostnad som bas skiljer sig från befintliga ramar beroende på tidigare resursfördelningsmodell och samlade politiska prioriteringar. Utgångspunkten är att prislappen ska återspegla de politiska ekonomiska besluten som tidigare gjorts. Därför anpassas priset för att motsvara dessa prioriteringar, och då erhålls ett ”Vara-pris”. Det innebär att Vara-prislappen kan vara t.ex. fem procent högre eller lägre än referenskostnaden/genomsnittlig nettokostnad för en viss verksamhet. Inför varje budgetår tas nya Vara-prislappar fram, utifrån uppdaterad statistik och politiska ekonomiska beslut. Prislapparna omfattar både rörliga och fasta kostnader vilket innebär att en volymförändring ger fullt utslag i nämndens nettokostnadsram.

Volym

Volymberäkning sker på olika sätt beroende på verksamhet. I första hand eftersträvas att räkna antal individer som finns i en verksamhet och multiplicera med ett pris per individ. Beroende på hur respektive verksamhet ser ut räknas istället volymer i åldersgrupper för att beräkningarna ska kunna bli rättvisande och relevanta. Det sker genom avstämning mot Kommuninvånarregistret (KIR) för den åldersgrupp av invånare som är aktuella för verksamheten. Om verksamheten inte riktar sig mot individer i en särskild åldersgrupp tillämpas det totala invånarantalet.

De priser som publiceras i KOLADA uttrycks i kronor per invånare. Omräkning av priset sker därför till pris per individer i den åldersgrupp som ska beräknas.

De volymer som ligger till grund för kommunfullmäktiges beslut om budget i juni läses av en gång per år i april månad. För planåren räknas volymer utifrån befolkningsprognos.

Uppräkning

De priser som publiceras i KOLADA bygger på data från kommunernas årliga inrapportering till SCB:s Räkenskapssammandrag (RS). Eftersom dessa data är historiska medan budgetarbetet är framåtriktat sker en eftersläpning i tillgängliga data. Detta kompenseras genom en uppräkning till aktuellt budgetår med inflations- och lönekostnadsutveckling.

Uppräkning av historiska data sker med ett index bestående av en kvot med inflation och lönekostnadsökning. Kvoten återspeglar en ungefärlig fördelning av den totala kostnadsökningen. Inför nästa budgetår uppdateras priserna med verkligt utfall för det gånga året och ett nytt uppräkningsår läggs till.

Ramfördelning

För att kunna relatera så många verksamheter som möjligt till ett jämförande pris görs en omfördelning av nämndens egna verksamhetsramar till den verksamhetsindelning som finns i RS. Kostnadsposter som t.ex. kost, elevhälsa eller administration fördelas på övriga verksamheter enligt den fördelningsnyckel som nämnden tillämpar vid inrapportering till RS. Den totala nettokostnadsramen är den samma i båda uppställningarna.

Beräkningsgrunder per verksamhet

Nedan följer en beskrivning av beräkningsgrunder för de verksamheter som ingår i den centrala resursfördelningsmodellen.

Bildningsnämndens verksamheter

Förskola

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Referenskostnad per inskrivet barn.

Volym: Antal inskrivna barn.

Kommentar: Förskolan är inte en obligatorisk verksamhet vilket innebär att antal barn i förskoleålder inte sammanfaller med antalet inskrivna barn, dvs. inskrivningsgraden varierar. En avläsning av antalet inskrivna barn i verksamheten ger därför större tillförlitlighet.

Fritidshem

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Referenskostnad per inskrivet barn

Volym: Antal inskrivna barn

Kommentar: Fritidshem är inte en obligatorisk verksamhet vilket innebär att antal barn/elever i fritidsålder inte sammanfaller med antalet inskrivna barn, dvs. inskrivningsgraden varierar. En avläsning av antalet inskrivna barn i verksamheten ger därför större tillförlitlighet.

Grundskola

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Referenskostnad per barn

Volym: Antal barn i grundskolan (inkl. förskoleklass, 6-15 år)

Kommentar: Avläsning av antalet barn i verksamheten.

Gymnasieskola

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Referenskostnad per elev

Volym: Invånare 16-18 år

Kommentar: Individuella val till gymnasieskolan gör att elevantalet blir känt sent på året och en prognos av verkligt antal elever är därför inte möjlig.

Kulturverksamhet

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Genomsnittlig nettokostnad per invånare

Volym: Antal invånare

Kommentar: Kostnadsjämförelse per verksamhet som ingår i kulturbegreppet (bibliotek, kulturskola m.m.) blir missvisande eftersom jämförelsekommunerna organiserar denna verksamhet på olika sätt. En jämförelse görs därför av den samlade kulturverksamheten.

Fritidsverksamhet

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Genomsnittlig nettokostnad per invånare

Volym: Antal invånare

Kommentar: Kostnadsjämförelse per verksamhet som ingår i fritidsbegreppet (bad, idrotts-anläggningar m.m.) blir missvisande eftersom jämförelsekommunerna organiserar denna verksamhet på olika sätt. En jämförelse görs därför av den samlade fritidsverksamheten.

Grundsärskola

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Genomsnittlig nettokostnad per invånare

Volym: Antal invånare totalt

Kommentar: Kostnaden för insatser varierar mycket och en beräkning per elev kan därför inte tillämpas.

Gymnasiesärskola

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Genomsnittlig nettokostnad per invånare

Volym: Antal invånare totalt

Kommentar: Kostnaden för insatser varierar mycket och en beräkning per elev kan därför inte tillämpas.

Vuxenutbildning

Beräkningsmetod: Uppräkning utifrån föregående års budget

Kommentar: All vuxenutbildning köps av Campus Skaraborg.

Kostnader för politisk nämnd

Beräkningsmetod: Uppräkning utifrån föregående års budget.

Kommentar: Ingen volympåverkan. Fullmäktiges reglemente vad gäller bemanning och arvoden styr kostnaden.

Socialnämndens verksamheter

Äldreomsorg

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Referenskostnad per invånare 65 år och äldre.

Volym: Antal invånare 65 år och äldre

Kommentar: Alla insatser är biståndsbedömda utom hälso- och sjukvård. Verksamheten omfattar flera olika verksamhetsgrenar som t.ex. särskilt boende, dagverksamhet och hemtjänst och en person kan ha flera av verksamhetens insatser. Utifrån detta kan en genomsnittlig beräkning per brukare inte tillämpas.

Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt LSS/SFB

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Referenskostnad per invånare 0-64 år

Volym: Antal invånare 0-64 år

Kommentar: Åldersintervallet omfattar de åldrar där insatser kan förekomma. Insatserna är biståndsbedömda men är olika så som t.ex. gruppbostad, korttidsvistelse, bostad med särskild service samt kostnader för externa placeringar. Kostnaden för insatser varierar mycket och en beräkning per brukare kan därför inte tillämpas.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Genomsnittlig nettokostnad per invånare

Volym: Antal invånare.

Kommentar: Antal beslut och kostnad per beslut varierar mycket under året och beräkning per brukare kan därför inte tillämpas.

Individ- och familjeomsorg

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Referenskostnad per invånare

Volym: Antal invånare

Kommentar: Insatser kan riktas till alla åldrar. Kostnader för placeringar kan variera stort, t.ex. avseende försörjningsstöd som beror på antal sökande, storlek av familj m.m.. Sedan flera år tillämpas riksnormen för utbetalning av försörjningsstöd. Kostnaden för insatser varierar mycket och en beräkning per brukare kan därför inte tillämpas

Färdtjänst

Beräkningsmetod: Volym*pris

Prislapp: Genomsnittlig nettokostnad per invånare

Volym: Antal invånare

Kommentar: Insatser kan riktas till alla åldrar. Kostnaderna varierar mycket och beräkning per brukare kan därför inte tillämpas.

Arbetsmarknadsenheten

Beräkningsmetod: Uppräkning utifrån föregående års budget

Kommentar: Arbetsmarknadsenheten har en blandad verksamhet där pris- och volymberäkning inte är möjlig. I verksamheten finns både personer med beslut men även personer utan beslut. Verksamheten arbetar för att få ut personen i sysselsättning för att öka den egna försörjningen hos personen.

Kostnader för politisk nämnd

Beräkningsmetod: Uppräkning utifrån föregående års budget

Kommentar: Ingen volympåverkan. Fullmäktiges reglemente vad gäller bemanning och arvoden styr kostnaden.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?