Riktlinje för nedgrävning av häst

Riktlinjer antagna av Miljö och byggnadsnämnden den 27 februari 2020, § 24

Häst får grävas ned under förutsättning att:

  1. Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
  2. Avstånd till grundvattenyta och/eller berggrunden ska vara minst 1 meter.
  3. Avstånd till närmaste bostad och/eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
  4. Avstånd till sjöar, vattendrag och/eller dräneringar ska vara minst 30 meter.
  5. Djuret ska täckas med minst 1,5 meter jordmassor, gärna med lite större stenar och annat för att hindra vilda djur från att komma åt djurkroppen. Detta är särskilt viktigt om djuret läggs ytligt på grund av hög grundvattennivå eller berg.
  6. Nedgrävningen ska göras innan förruttnelsen påbörjats. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad väntetid accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och ses efter dagligen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?