Riktlinje för uppdelning av anläggningsavgift

Antagen av tekniska nämnden, gäller från 21 oktober 2022

Riktlinje för uppdelning av anläggningsavgift i enlighet med 36 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)

Innehållsförteckning

Inledning

Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avloppsvattenhantering. När sådana tjänster tillhandahålls genom en kommunal va-anläggning är de allmänna vattentjänster. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster reglerar rättsförhållandet mellan huvudmannen för den kommunala va-anläggningen och fastighetsägare som använder denna anläggning. Med va-anläggning avses en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse.

För de fastighetsägare som inte har möjlighet att själva finansiera anläggningsavgiften för vattentjänster genom till exempel eget kapital eller banklån kan kommunen under vissa förutsättningar erbjuda att en anläggningsavgift får delbetalas.

Förutsättningar för delbetalningar

Förutsättningarna för delbetalning utgår från bestämmelser i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 36 §. Av bestämmelserna framgår att en anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om

 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter,
 2. fastighetsägaren begär att avgiften ska fördelas, och
 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

För att kommunen ska vara skyldig att upprätta en avbetalningsplan för anläggningsavgiften så krävs det att avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter. Denna regel vänder sig endast till privatpersoner och endast till de fastighetsägare som inte ska betala avgiften i samband med nybyggnation.

Enligt proposition (2005/06:78) till vattentjänstlagen så är denna regel tänkt att användas mycket restriktivt, eftersom både fastighetens ekonomiska bärkraft ska vara låg samtidigt som fastighetsägaren har låg betalningsförmåga.

Villkor för delbetalning av anläggningsavgift

Förutsättningar

 • Delbetalning beviljas endast om annan finansiering inte är möjlig, detta oaktat om kommunens villkor för delbetalning är förmånligare än bankens.
 • Vara kommun kan bevilja delbetalning för hela eller del av anläggningsavgiften.
 • Finns det flera ägare till fastigheten ska samtliga delägare stå som solidariskt betalningsansvariga för skulden.

Ansökan

 • Ansökan om delbetalning ska vara skriftlig.
 • Fastighetsägaren ska genom skriftligt intyg styrka att lån av bank inte har beviljats. Kommunen avgör vad som i detta fall är godtagbart som intyg.
 • Betryggande säkerhet, i form av pantbrev i fastigheten eller annan godtagbar säkerhet, ska ställas till Vara kommuns förfogande. När det gäller pantbrev ska pantbrevet vara inom fastighetens marknadsvärde. Om betryggande säkerhet inte kan lämnas medges inte delbetalning.

Borgen, proprieborgen, ska lämnas som komplement om inte pantsäkerheten täcker delbetalningen eller vid osäker återbetalningsförmåga. Borgensmannen ska godkännas och kreditprövas av kommunen. Kommunen har rätt att neka borgensman om denne bedöms sakna betalningsförmåga.

Kommunens handläggning

 • Oavsett vilka uppgifter den sökande har kommit in med angående sitt behov av lån är det alltid kommunen som avgör om möjligheterna att finansiera avgiften på annat sätt är uttömda.
 • Kommunen har rätt att begära en kreditupplysning på fastighetsägaren.
 • Kommunen kan avslå en ansökan om delbetalning om betalningsförmågan hos fastighetsägaren bedöms vara osäker.
 • En särskild avbetalningsplan inklusive fastighetsägarens betalningsåtagande (skuldebrev) ska upprättas.
 • Beslut om att bevilja eller avslå delbetalning fattas av förvaltningschef för serviceförvaltningen.

Ränta och avgifter

 • Räntan för skulden är referensräntan + 2 %. Ränta vid delbetalning bestäms av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 36 §, 2 stycket, 1:a meningen, d.v.s. ränta ska utgå enligt 5 § räntelagen (1975:635). Ränta ska betalas på den del av avgiften som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betalning till dess betalning sker.
 • På delbelopp som har förfallit till betalning skall dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen (1975:635) från delbeloppets förfallodag till dess betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till referensränta + 8 %.
 • Uppläggningsavgift, eventuella faktureringsavgifter, aviavgifter och anda förekommande avgifter samt kostnad för pantbrev betalas av fastighetsägaren.

Återbetalning

 • Hela anläggningsavgiften ska vara betald senast inom tio år.
 • Om fastigheten överlåts, helt eller delvis, till annan ägare ska hela det då återstående skuldbeloppet betalas till Vara kommun på överlåtelsedagen, varpå kommunen återlämnar avbetalningsplan (skuldebrev) och pantbrev.
 • Fastighetsägaren har rätt att betala hela skulden, utan extra kostnad, vid vilken tidpunkt som helst under betalningstiden.
 • Om avbetalningsbeloppet, skuldränta och fakturerings-/aviavgifter inte betalas enligt plan efter normal påminnelsehantering, upphör avbetalningsplanen att gälla och hela återstående skuld förfaller till omedelbar betalning. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), se punkt 13.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?