Riktlinje för gångbanerenhållning

Antagen av tekniska nämnden, gäller från 1 september 2021

Gångbanerenhållning i Vara kommun

Tekniska nämnden har i sitt reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-12-10 § 127, ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen om gaturenhållning och skyltning samt handläggande frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare. Syftet med riktlinje för gångbanerenhållning är att förtydliga hur detta ska göras.

Riktlinjerna träder i kraft 2021-09-01.

Fastighetsinnehavarens skyldighet

§ 1 Fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser ska, i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken, utföra de åtgärder som kommunen har att svara för enligt 2 § första stycket lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Gångbaneutrymme

§ 2 Med gångbaneutrymme avses det utrymme som finns intill en sträcka om högst 10 meter utanför fastigheten, räknat vinkelrätt från fastighetens tomtgräns. Detta gäller även om park, plantering eller annan anläggning finns mellan fastighet och gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken. Där gångbana saknas och körbana eller annat utrymme används för gångtrafik ska utrymmet för gångtrafik utgöra minst 1,2 meter från fastighetens tomtgräns.

Växtlighet och nedskräpning

§ 3 Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Växtligheten får inte skymma sikten, dölja vägmärken eller försvåra gaturenhållningen. Växtligheten får inte heller breda ut sig
utanför tomtgräns.

På hörntomt får växtligheten inte vara högre än 80 cm över gatunivå, inom en sikttriangel om minst 10 meter åt vardera hållet. Vid utfart mot gata får växter inte vara högre än 80 cm över gatunivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan. För buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana krävs fri höjd enligt nedan:

  • Över gångbana, minst 2,5 meter
  • Över cykelväg, minst 3,2 meter
  • Över körbana, minst 4,6 meter

Grenar som hänger längre ned över gång- eller körbanan ska sågas av.

Snöröjning

§ 4 Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken, samt att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder för motverkande av halka. Snö och is som skottats eller rasat ned på gångbaneutrymmet från tak,
balkonger och liknande ska avlägsnas. Även snö och istappar på tak är fastighetsinnehavarens ansvar.

Snö och is från fastighet får ej skottas ut eller läggas i körbana eller gångbaneutrymme.

När snö från körbana av kommunen plogats upp på gångbaneutrymmet, så kallad norrlandsplogning, ansvarar fastighetsägaren för halkbekämpning och snöröjning av de fria gångytorna utanför gångbaneområdet. Kommunen ansvarar för bortförsel av den på gångbaneutrymmet lagda snön, i den mån detta kan ske.

Halkbekämpning bör ske med sand eller krossmaterial. Salt eller andra kemiska medel bör av miljöskäl undvikas. För att förhindra ihopfrysning av sand eller krossmaterial får dock salt användas i mindre omfattning.

Det åligger fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand eller krossmaterial från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

§ 5 Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från skräp, löv, snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp, får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunn.

Övrigt

§ 6 Fastighetsinnehavaren ska också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Föreläggande och förbud

§ 7 Tekniska nämnden beslutar om föreläggande och förbud samt bestämmande om vite som behövs i enskilt fall för efterlevnad av lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning eller föreskrifter som meddelats avseende gaturenhållning.

Om föreläggande eller förbud ej efterlevs får Tekniska förvaltningen låta vidta åtgärd på den ansvariges bekostnad.

Straff

§ 8 Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3--6 §§ kan dömas till böter enligt 14 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Den som överträtt vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Undantag

§ 9 Tekniska nämnden får meddela undantag från dessa föreskrifter om det kan ske utan påtagliga olägenheter på platsen eller åsidosätter människors hälsa eller i övrigt nedsätter allmän trevnad.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?