Regler för förskola och fritidshem

Antagna av bildningsnämnden 15 mars 2023 § 34, gäller från och med 1 april 2023

Inledning

Detta styrdokuments regler gäller för kommunal förskola och fritidshem i
Vara kommun. Reglerna grundar sig dels på bestämmelserna i skollagen
(2010:800) kapitel 8 och 14 samt dels på kompletterande bestämmelser från
Vara kommun. Av skollagen framgår att plats skall erbjudas vid en
förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas
till vårdnadshavares önskemål. (Skollagen 8 kap. 15 §)

Som ansvarig nämnd för den kommunala barnomsorgen (där förskola och
fritidshem ingår) är det bildningsnämnden som har rätt att anta regler för
barnomsorgen. När det gäller avgifter för barnomsorgen är det
kommunfullmäktige som beslutar om dessa genom taxan för barnomsorg.
Reglerna i detta dokument ses därför som ett komplement till taxan.

Förskola

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet under tid som barn som
har behov av detta.

Rätt till placering

Följande barn erbjuds förskola i Vara kommun:

Följande barn erbjuds förskola i Vara kommun:

Barn

Erbjuds

Barn som har fyllt ett år och vars
vårdnadshavare förvärvsarbetar
eller studerar.

Erbjuds förskola under föräldrars
arbets- och studietid.

Barn som har fyllt ett år och som
har ett eget behov av omsorg på
grund av familjens situation i
övrigt.

Erbjuds förskola för att lösa
barnets egna behov enligt
kommunens bedömning.

Barn som har fyllt ett år och vars
föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt
föräldraledighetslagen (1995:584)
för vård av annat barn.

Erbjuds förskola minst tre timmar
per dag eller 15 timmar i veckan.*

Barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver stöd i sin
utveckling i form av barnomsorg

Erbjuds förskola för att lösa
barnets behov av stöd enligt
kommunens bedömning.

Barn som har fyllt, eller kommer
att fylla, tre år under höstterminen.

Erbjuds allmän förskola tre timmar
per dag under skolåret (minst 525
timmar).

Rätten till förskola gäller fram till att barnet börjar fullgöra skolplikten i
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola, vilket vanligtvis är under
höstterminen det kalenderår som barnet fyller sex år.

Placering, kötid och förtur

Följande regler gäller för placering, kötid och förtur på förskola:

 • Oavsett hur tidigt ett barn anmäls blir ködatumet tidigast fyra
  månader innan önskad placering.
 • Sökande erhåller plats så snart sådan är tillgänglig. Dock senast fyra
  månader efter ansökningsdatum.
 • Placering på förskola har inget samband med skolornas
  upptagningsområde.
 • Förtur till plats kan fås enligt följande:
  1. Om förälder avstått från/blivit av med plats inom förskola på
   grund av arbetslöshet.
  2. Om barnet har ett behov av särskilt stöd och stimulans enligt
   skollagens kapitel 8 § 7.
  3. Om barnet byter förskoleplats.
  4. Om barnet redan har syskon vid förskolan (syskonförtur).

Inskolning

Följande regler gäller för inskolning på förskola:

 • Inskolning görs utifrån barnets behov.
 • Inskolningstiden är avgiftsbelagd.

Vistelsetid

Följande regler gäller för vistelsetiden på förskola:

 • I vistelsetiden ingår föräldrars arbetstid/studietid, restid, tid för
  lämnande och hämtade av barnet och samtal med personal.
 • Schema över vistelsetiden lämnas snarast, dock senast i samband
  med inskolningens början.
 • Vid delad faktura har föräldrar var sin plats och lämnar var sitt
  schema.
 • Varaktiga förändringar av schema lämnas snarast via e-tjänst eller till
  enheten. Dock senast 14 dagar innan ändringen börjar gälla.
 • Tillfälliga ändringar rörande vistelsetiden avtalas med personalen.
 • Vid förälders semester/ledighet erbjuds inte förskola.
 • Från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år finns det möjlighet
  att välja endast allmän förskola 3 timmar per dag under skoldagar
  som är helt avgiftsfritt. Om förälder väljer att barnet går andra tider
  än den allmänna förskolan så är det avgift varje månad men med ett
  avdrag på 28 %.
 • Debiteringsmässigt sker övergången från förskola till fritidshem den
  1 augusti.
 • Förskolan är stängd fyra dagar per år för fortbildning och planering.
  Ingen avgiftsreducering utgår vid dessa dagar. Varje enhet meddelar
  datum minst två månader i förväg. Jouröppen förskola erbjuds vid
  dessa dagar på minst en förskola i Vara kommun.
 • Öppettider inom förskola är mellan klockan 06.00 till 18.00.
  Enheter har rätt att förlänga öppettiderna i förskolan för längre eller
  kortare perioder om det är möjligt inom tilldelad ram.

*Tiden, 15 timmar/vecka, förläggs till 3 timmar 5 dagar/vecka eller 5 timmar 3
dagar/vecka. Tiden förläggs i samråd med föräldrarna utifrån barnets behov och enhetens
möjlighet att skapa en så god miljö för alla barn som möjligt. Beroende på hur
barnsituationen ser ut på den enskilda förskolan har enheten rätt att förändra
utläggningen av tid för längre eller kortare perioder.

Uppsägning av plats

Följande regler gäller för vårdnadshavares eller kommunens uppsägning av
plats på förskola:

 • Uppsägning av plats inom förskola ska ske skriftligt.
 • Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag den
  skriftliga uppsägningen inkommit till enheten eller
  bildningsförvaltningen.
 • Om platsen inte tas i bruk inom tre månader från erbjudet
  placeringsdatum anses platsen som uppsagd av vårdnadshavaren
  och en ny ansökan behöver göras vid framtida behov. Detta gäller
  under förutsättning att rektor och vårdnadshavare inte har kommit
  överens om annat.
 • Vid två obetalda räkningar sänds skriftlig information till
  räkningsmottagaren om eventuell avstängning från
  barnomsorgsplats.
 • Om obetalda räkningar kvarstår efter att kommunen informerat om
  konsekvenserna av detta sägs platsen upp av kommunen om det
  inte föreligger några särskilda skäl.
 • Plats som ej utnyttjas under sammanhängande tre månader sägs upp
  av kommunen om inte särskilda skäl till annat föreligger som till
  exempel sjukdom.
 • Vid uppsägning återfås plats tidigast fyra månader efter att
  placeringen avslutats om inte enheten har möjlighet att ta emot
  eleven tidigare (gäller ej vid förälders arbetslöshet).
 • Vid övergång till förskoleklass flyttas barnet automatiskt över till
  fritidshem om uppsägning av förskoleplats inte görs.
 • Vid övergång mellan enskild och kommunal verksamhet måste
  uppsägning och ny ansökan göras.

Fritidshem

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i obligatorisk
skolform (förskoleklass, grundskola eller grundsärskola) under den tid som
eleven har behov av detta.

Rätt till placering

Följande elever erbjuds fritidshem i Vara kommun:

Följande elever erbjuds fritidshem i Vara kommun:

Elev

Erbjuds

Elev i obligatorisk skolform och
vars vårdnadshavare
förvärvsarbetar eller studerar.

Erbjuds fritidshem under
vårdnadshavares arbets- och
studietid.

Elev i obligatorisk skolform och
som har ett eget behov av omsorg
på grund av familjens situation i
övrigt.

Erbjuds fritidshem för att lösa
elevens egna behov enligt
kommunens bedömning.

Elev i obligatorisk skolform som
av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver stöd i sin utveckling i
form av omsorgen.

Erbjuds fritidshem för att lösa
elevens behov av stöd enligt
kommunens bedömning.

Rätten till fritidshem gäller fram till och med vårterminen det år som eleven
fyller 13 år.

Placering

Följande regler gäller för placering på fritidshem i Vara kommun:

 • Plats på fritidshem erbjuds snarast efter beviljad ansökan eller att
  kommunen ser att eleven har ett behov av placeringen.
 • Fritidshemsplats erbjuds i första hand på den skolenhet där eleven
  har sin ordinarie skolplacering. Om plats inte finns erbjuds placering
  så nära skolenheten som möjligt.

Vistelsetid

Följande regler gäller för vistelsetid på fritidshem i Vara kommun:

 • Vistelsetiden bygger på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, och
  där ska även ingå tid för att lämna och hämta barnet och tid för
  samtal med personalen.
 • Vid delad faktura har föräldrar var sin plats och lämnar var sitt
  schema.
 • Schemat ska lämnas snarast till fritidshemmet, dock senast 14 dagar
  innan ändringen börjar.
 • Öppettider inom fritidshem är mellan klockan 06.00 till 18.00 (när
  det inte sker ordinarie skolundervisning). Enheter har rätt att
  förlänga öppettiderna i förskolan för längre eller kortare perioder
  om det är möjligt inom tilldelad ram.

Lov

Följande regler gäller för ändrade tider under lov på fritidshem i Vara
kommun:

 • Vårdnadshavare ska, inför lov, lämna in ändrade vistelsetider för
  sitt/sina barn i god tid, dock senast 14 dagar innan ändringen börjar,
  för att fritidshemmen ska kunna planera verksamhet och
  personalstyrka.
 • Om vårdnadshavare inte har fritidshemsplats men ändå har behov
  av omsorg på loven kan ansökan ske till respektive fritidshem om
  lovplats. Ansökan ska lämnas senast en vecka före aktuell vistelse.
  Denna plats kostar 100 kr per bokad dag och betalning sker vid
  bokning.

Uppsägning av plats

Följande regler gäller för vårdnadshavares eller kommunens uppsägning av
plats på fritidshem:

 • Uppsägning av barnomsorgsplats ska ske skriftligt till fritidshemmet
  eller bildningsförvaltningen.
 • Uppsägningstiden är 2 månader från det att uppsägningen lämnats.
 • Blir någon av vårdnadshavarna arbetslös eller föräldraledig ska
  fritidshemsplatsen sägas upp skriftligt och platsen avslutas samma
  dag som vårdnadshavare blir arbetslös/föräldraledig.. Även vid
  vårdnadshavarnas arbetslöshet eller föräldraledighet kan
  fritidshemsplats erbjudas om barnet har eget behov på grund av
  familjens situation i övrigt eller om barnet på grund av fysiska,
  psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form
  av fritidshemsplats. Vid föräldraledighet debiteras alltid två
  månaders avgift från uppsägningsdatum.
 • Vid två obetalda räkningar sänds skriftlig information till
  räkningsmottagaren om eventuell avstängning från fritidshemsplats.
 • Om obetalda räkningar kvarstår efter att kommunen informerat om
  konsekvenserna av detta sägs platsen upp av kommunen om det
  inte föreligger några särskilda skäl.
 • Plats som ej utnyttjats under sammanhängande tre månader sägs
  upp av kommunen om inte särskilda skäl föreligger som till exempel
  sjukdom.
 • Vid uppsägning återfås plats tidigast fyra månader efter att
  placeringen avslutats om inte enheten har möjlighet att ta emot
  eleven tidigare (gäller ej vid förälders arbetslöshet).
 • Vid övergång mellan enskild och kommunal verksamhet måste
  uppsägning och ny ansökan göras.

Nattbarnomsorg

Möjlighet att erhålla kvälls-/nattbarnomsorg kan finnas genom de fristående
förskolorna/fritidshemmen beroende på deras möjligheter att anordna
detta. I de fall det kan erbjudas görs en individuell prövning efter ansökan. I
bedömningen ingår en prövning av föräldrarnas reella möjligheter att ordna
omsorg för sina barn själva eller om arbetsgivaren har möjlighet att förlägga
arbetet till vardagar under dagtid.

Det som prövningen baseras på är om föräldrarna:

 • Har ett regelbundet och kontinuerligt behov.
 • Inte har möjlighet att ordna omsorg genom eget nätverk eller andra
  lösningar.
 • Inte har möjligheter att förlägga arbetet till vardagar under dagtid
  (ska prövas hos arbetsgivaren).
 • Annars riskerar att förlora möjligheten till egen försörjning.

Platsgaranti inom 4 månader gäller inte för omsorg på obekväm arbetstid.

Kommunen står inte för resor till och från nattbarnomsorg.

I bedömningen ska hänsyn tas till barnets bästa utifrån FN:s konvention om
barnets rättigheter.

För nattbarnomsorgen gäller i övrigt samma tillämpning vad gäller övriga
regler i detta dokument.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?