Riktlinjer för Vara kommuns minoritetspolitiska arbete

Gäller från och med: 10 februari 2023, beslutsinstans: Kommunstyrelsen 8 februari 2023 § 26

Bakgrund

Inledning

Sverige är sedan år 2000 anslutna till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdelseller minoritetsspråk. Genom denna anslutning erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter. Jiddish, romani chib, samiska, finska och meänkieli erkändes som nationella minoritetsspråk.

Kriterierna för att få status som en nationell minoritet är bestämda av Sveriges riksdag.

I Sverige tillämpas principen om självidentifikation för att avgöra vilka som ingår i en nationell minoritet. Det är individen själv som bestämmer om hen tillhör en minoritet eller inte.

Alla som tillhör en minoritet har rätt att få information om sina rättigheter oavsett vilket nationellt minoritetsspråk de talar och var i Sverige de bor.

Lag (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Lagen gäller i hela Sverige och innebär i korthet:

  • att minoritetsspråken ska skyddas och främjas
  • att de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur.
  • att kommuner och landsting ska informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i frågor som berör dem.
  • Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

I syfte att öka kommunernas medvetenhet och konkreta arbete rörande minoriteternas kultur och språk har riksdagen infört nya lagkrav. Ett av dessa krav går ut på att kommunerna ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter på ett bättre sätt.

Ett annat är att kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Med anledning av detta har nedanstående föreslagna informationstext samt riktlinjer arbetats fram.

Information om rättigheter

I Sverige finns fem nationella minoriteter: Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Till detta finns också fem minoritetsspråk: Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Personer som tillhör en nationell minoritet har rätt att bli informerade om sina rättigheter oavsett vilket nationellt minoritetsspråk de talar och var i Sverige de bor.

Enligt svensk lag ska:

  • minoritetsspråken skyddas och främjas,
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur,
  • kommuner och landsting ska informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i frågor som berör dem,
  • kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete,

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

För mer information se www.minoritet.se Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

Information

Kommunen ska på sin webbplats tillhandahålla uppdaterad information om de nationella minoriteternas rättigheter samt anvisningar om hur mer information i ämnet kan inhämtas.

Kommunens växel ska känna till de nationella minoriteternas rättigheter och även kunna svara på enklare frågor i ämnet, växeln lotsar vidare till sakkunnig person för att få svar på frågor som kräver djupare kunskaper.

Bildningsförvaltningen ansvarar för att kommunen, på ett tydligt sätt, informerar kommunens elever och deras vårdnadshavare om rätten till modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken.

Socialförvaltningen ska, om de har tillgång till personal som pratar något av minoritetsspråken i äldreomsorgen, informera om möjligheten att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap.

Främjande

Samtliga delar i kommunens organisation ska arbeta för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken samt att i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.

Varje nämnd ska i sin verksamhet beakta och uppmuntra förslag som syftar till att bidra till dessa ändamål.

Bildningsnämndens verksamheter är idag tydligt nationellt reglerade gällande arbetet med nationella minoriteter utifrån lagstiftning i kursplanerna för grundskolan (Lgr-22), samt i Bibliotekslagen §5 där bland annat de nationella minoriteterna särskilt uppmärksammas.

Kontakter

Kommunen ska i mån av tillgänglig kompetens tillgodose ett önskemål från en enskild att kommunicera på ett nationellt minoritetsspråk.

Kunskaper i ett sådant språk ska därför ses som meriterande när kommunen rekryterar personal. Det ankommer på respektive förvaltning att känna till vilken eller vilka medarbetare som behärskar något av de nationella minoritetsspråken.

Samråd

Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska respektive nämnd om möjligt samråda med representanter från den grupp eller de grupper som berörs.

Samordning och revidering

Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter i kommunen. Översyn av dokumentet ska ske en gång per mandatperiod eller när behov uppstår.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?