Regler för flaggning i Vara kommun

Gäller från och med: 9 november 2021

Inledning

I Vara kommun finns ett stort antal flaggstänger som kommunen ansvarar för. Reglerna gäller för samtliga dessa kommunala flaggstänger.

I reglerna anges på vissa ställen att flaggning ska ske och på vissa ställen att flaggning bör ske. Att flaggning bör ske innebär att det ska ske om det är möjligt med befintliga resurser. För att kommunen inte ska behöva kalla in extra personal på helger behöver flaggning på helger endast ske om det finns personal i tjänst som har möjlighet att sköta flaggningen.

Flaggstänger

I Vara kommun är ansvaret för flaggstänger uppdelat på dels Tekniska förvaltningen och dels enskilda verksamheter. Dessa benämns kommunflaggstänger och verksamhetsflaggstänger. Det finns även ett antal flaggstänger som sköts av lokala intresseföreningar på uppdrag av kommunen, dessa benämns föreningsflaggstänger.

Kommunflaggstänger

Vara kommun har 15 kommunflaggstänger placerade på följande ställen i Vara tätort.

 • Stora torget: 2 flaggstänger
 • Heljevedsinfarten: 5 flaggstänger
 • Arentorpsvägen: 2 flaggstänger
 • Longvägen: 2 flaggstänger
 • Kungsgatan: 2 flaggstänger
 • Lilla torget: 1 flaggstång
 • Badhusparken: 1 flaggstång

Kommunen har även en kommunflaggstång på Karlaplan i Kvänum och en kommunflaggstång i Jung.

Tekniska förvaltningen ansvarar för underhåll av och flaggning på dessa flaggstänger.

Verksamhetsflaggstänger

Verksamhetsflaggstänger finns i anslutning till en del kommunala fastigheter, som exempelvis skolor och boenden. Den verksamhet som bedrivs i anslutning till flaggstången ansvarar för underhåll av flaggstängerna och att flaggning sker.

Föreningsflaggstänger

Kommunen äger ett antal flaggstänger som sköts av lokala intresseföreningar på uppdrag av kommunen. Dessa är:

 • Kvänum: 5 flaggstänger
 • Vedum: 1 flaggstång
 • Tråvad: 2 flaggstänger
 • Levene: 1 flaggstång
 • Helås: 1 flaggstång

Flaggdagar

I Vara kommun finns det tre sorters flaggdagar, allmänna flaggdagar, kommunala flaggdagar, och särskilda händelser.

Allmänna flaggdagar

Allmänna flaggdagar är de flaggdagar som har fastställs av Sveriges regering. Dessa finns för tillfället fastställda i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar:

 • Nyårsdagen, den 1 januari
 • Konungens namnsdag, den 28 januari
 • Kronprinsessans namnsdag, den 12 mars
 • Påskdagen
 • Konungens födelsedag, den 30 april
 • Första maj
 • Pingstdagen
 • Veterandagen, den 29 maj
 • Sveriges nationaldag, den 6 juni
 • Midsommardagen
 • Kronprinsessans födelsedag, den 14 juli
 • Drottningens namnsdag, den 8 augusti
 • Dag för val i hela riket till riksdagen
 • FN-dagen, den 24 oktober
 • Gustaf Adolfsdagen, den 6 november
 • Nobeldagen, den 10 december
 • Drottningens födelsedag, den 23 december
 • Juldagen, den 25 december

Kommunala flaggdagar

Kommunala flaggdagar är de flaggdagar som har fastställts av kommunfullmäktige i Vara kommun (vilket görs genom antagande av detta dokument). Dessa är:

 • Europadagen, den 9 maj
 • Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi, den 17 maj
 • Dag för val till EU
 • Jordgubbens dag

Särskilda händelser

Flaggning bör även ske vid särskilda händelser:

 • Dödsfall och begravning
 • Officiella besök från andra länder
 • Nationellt påbjuden flaggning

Flaggor

Flaggor har en viktig symbolisk betydelse. Detta gäller särskilt nationsflaggan, men oavsett vilken flagga det gäller så ska en flagga alltid hanteras med tillbörlig respekt. Detta innebär bland annat följande.

Flagga ska hanteras så att den inte berör marken.

En flagga får inte förses med märken, bokstäver eller andra tecken. (Det är olagligt att göra det med Svenska flaggan enligt 4 § lagen (1982:269) om Sveriges flagga.)

Smutsig, urblekt eller trasig flagga får inte användas.

När en flagga har blivit sliten, urblekt eller trasig är den uttjänt och ska kasseras. Även en uttjänt flagga ska dock hanteras med respekt. Kassering sker genom att den skärs i bitar, varpå dessa slängs på lämpligt sätt. Flaggor som är gjorda av polyester ska inte förbrännas utan kasseras på annat sätt. De flaggor som är används i Vara kommuns verksamheter är följande:

Svenska flaggan

 • På Sveriges nationaldag ska det flaggas med Svenska flaggan på samtliga kommunflaggstänger och bör det flaggas på samtliga verksamhetsflaggstänger.
 • På dagen för val i hela riket till riksdagen ska det flaggas med Svenska flaggan utanför alla vallokaler där det finns en flaggstång.
 • Det bör även flaggas med Svenska flaggan på övriga allmänna flaggdagar, kommunala flaggdagar och särskilda händelser.

Vara kommuns kommunflagga

 • Det bör flaggas med kommunflaggan på alla kommunala flaggstänger alla dagar som inte någon annan flaggning ska ske.

FN-flaggan

 • På FN-dagen bör det flaggas med FN-flaggan (bredvid Svenska flaggan) på Stora torget i Vara.

EU-flaggan

 • På Europadagen och dagen för val till EU bör det flaggas med EUflaggan (bredvid Svenska flaggan) på Stora torget i Vara.

Andra länders nationsflaggor

 • De dagar som kommunen får officiella besök från andra länder bör det flaggas med det landets nationsflagga (bredvid Svenska flaggan) på Stora torget i Vara.

Regnbågsflaggan

 • På den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi bör det flaggas med regnbågsflaggan (bredvid Svenska flaggan) på Stora torget i Vara.

Listan ovan behöver inte vara helt uttömmande men avser åskådliggöra vilka flaggor som kommunen flaggar med.

Flaggning

Flaggning ska ske på hel stång förutom vid dödsfall och begravning och vissa nationellt påbjuden flaggning.

Vid flaggning på hel stång ska flaggan hissas ordentligt i topp mot flaggstångsknoppen med flagglinan sträckt.

Endast en flagga får hissas på varje stång.

Om flera anledningar till flaggning skulle kollidera så ska det enbart flaggas enligt den högst prioriterade flaggningen. (Det flaggas alltså t.ex. aldrig med både Regnbågsflaggan och en flagga från en vänort.) Prioriteringsordningen för flaggning är:

 1. Dödsfall och begravning
 2. Nationellt påbjuden flaggning
 3. Allmän flaggdag
 4. Officiella besök från andra länder
 5. Kommunal flaggdag
 6. Kommunflaggan

När ska flaggan hissas respektive halas?

De dagar som flaggning ska ske ska flaggan hissas kl. 08:30 på morgonen, och tas ned vid det som först infaller av dagens slut (vilket är när den tjänsteman som sköter flaggningen slutar för dagen) och solnedgången.

Kommunflaggan behöver till skillnad från andra flaggor inte halas vid solnedgången, utan kan sitta kvar uppe dygnet runt.

I vilken ordning ska flaggorna hänga?

När det flaggas med flera flaggor på Stora torget ska Svenska flaggan placeras på hedersplatsen, vilket är till höger sett från kommunhuset.

Illustration av Vara kommunhus med två flaggor framför. Svenska flaggan till vänster.

Dödsfall och begravning

Vid dödsfall och begravning flaggas med Svenska flaggan på halv stång. Flaggning på halv stång har alltid företräde framför annan flaggning inklusive allmän flaggdag.

Om en förtroendevald i kommunen avlider ska flaggning ske på Stora torget i Vara.

Om en anställd i kommunen avlider ska flaggning om möjligt ske vid den arbetsplats där den avlidne hade sitt arbetsställe.

Om en permanent boende inom kommunens omsorgsverksamhet avlider ska flaggning om möjligt ske vid boendet om flaggstång finns.

Om en elev eller ett barn i kommunal verksamhet avlider ska flaggning om möjligt ske vid verksamheten om flaggstång finns.

Flaggning ska ske på dödsdagen eller dagen för beskedet samt på den dag för jordfästning om uppgift om sistnämnda tidpunkt föreligger och dagarna infaller på en arbetsdag.

På dödsdagen hissas flaggan vid kl. 8 på morgonen eller när dödsbudet kommer och halas vid dagens slut.

På begravningsdagen hissas flaggan vid kl. 8 på morgonen och halas så snart begravningen är slut.

Flaggning på halv stång innebär att flaggan ska vara hissad till ungefär 2/3 av normal höjd. Då flaggan hissas ska den först gå i topp och därefter omedelbart sänkas till angiven höjd. När flaggan halas ska den först hissas i topp varefter den omedelbart halas ner. (Utom i de fall som en begravning äger rum på en flaggdag. Då halas inte flaggan efter att den har hissats i topp efter begravningen, utan då får flaggan förbli hissad till dagens slut.)

Nationellt påbjuden flaggning

Med nationellt påbjuden flaggning avses sådana nationella händelser som föranleder flaggning i hela landet. Detta kan exempelvis vara krigsslut, landssorg, kunglighets eller ministers dödsfall eller statsbegravning. Om särskilda bestämmelser utfärdas i samband med en händelse ska dessa följas.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?