Regler för kontantförsäljning

Antagna av kommunfullmäktige 5 september 2001

Dessa regler gäller vid all försäljning av varor och tjänster från Vara kommun, exempelvis.

  • matkuponger
  • terapialster
  • badverksamhet med kringprodukter.
  • övrig uthyrning och försäljning.

Vid en försäljningsvolym som överstiger 400:- / dag skall pengarna bokföras senast påföljande
dag. Vid lägre försäljningsvolymer skall redovisning ske minst en gång per vecka.

Om försäljningsstället har kassaapparat:

Kunden erhåller ett kassakvitto på erlagt belopp. Vid kassaapparatens avstämning skall
slagremsan kontrolleras mot de kontanter som inkommit. Vid momspliktig försäljning skall de
olika momsbeloppen specificeras. Detta kan ske antingen på slagremsan eller på insättningskvittot.

På slagremsan skall noteras att avstämning gjorts. Vid eventuella avvikelser skall dessa jämte
datum för korrigering noteras på slagremsan som också skall undertecknas av den som gjort
avstämningen samt ytterligare en person. Pengarna sätts in på bank/postgiro. På insättningskvittot skall kodsträng ifyllas. Kopia på insättningskvitto samt slagremsa skickas till kommunens
kassafunktion. Bankuppgifterna kontrolleras mot insättningskvittot och slagremsan.

Om försäljningsstället inte har kassaapparat:

Vid all försäljning skall kommunens förtryckta kvitto användas. I texten skall framgå vad kunden
har köpt. Vid momspliktig försäljning skall de olika momsbeloppen specificeras.

Till kunden skall det vita originalkvittot lämnas. Pengarna sätts in på bank/postgiro. På
insättningskvittot skall kvittensnumren och kodsträng ifyllas. Kopia på insättningskvitto samt den
gula kvittokopian skickas till kommunens kassafunktion. Bankuppgifterna kontrolleras mot
insättningskvittot och den gula kopian. Den rosa kvittokopian skall inte rivas ur kvittensblocket,
den skall sitta kvar, och utgöra ett räkenskapsunderlag för enheten.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?