Riktlinjer kommunal hyresgaranti

Antagen av kommundirektör 2007-12-07, reviderad 2010-03-11

För att hyresgarantin ska omfattas av det statliga bidraget ska hyresgarantin ställas ut för en person som har ekonomisk förmåga att klara boendekostnaderna men som ändå inte får kontrakt för en hyresrätt med besittningsskydd, d.v.s förstahandskontrakt. Det kan t ex röra sig om ungdomar som saknar fastanställning eller har någon betalningsanmärkning. Hyresgarantin kan även omfatta andra grupper med ekonomisk förmåga vilka har svårt att röra sig på bostadsmarknaden.

Restriktiv bedömning ska gälla.

Borgen

Enkel borgen tillämpas. Borgensmannen d v s kommunen, blir betalningsskyldig först sedan hyresvärden uttömt alla möjligheter att driva in skulden. Det vill säga att man genom utmätningsförsök konstaterat att personen inte kan betala.

Borgensåtagande

Borgensåtagandet omfattar minimikravet 6 månadshyror under 2 år per ärende. För att det statliga bidraget ska utgå krävs att kommunen har gjort en behovsprövning och gjort bedömningen:

  • att hushållet inte får hyra en bostad utan garantin.
  • att hushållet har ekonomiska förutsättningar att klara sitt boende.

Behovsprövningen ska omfatta en bedömning av hushållets betalningsförmåga och ska grundas på skriftliga uppgifter. Det är lämpligt att göra en budget för hushållet för att kunna bedöma om det finns utrymme för att betala hyran.

I riskanalysen ska beaktas tidigare, nuvarande och prognostiserad betalningsförmåga.

Antal beviljade ärenden som uppfyller ovanstående krav sker utifrån beviljade medel.

För den som beviljas kommunal borgen ska uppföljning ske kontinuerligt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?