Rutin vid misstanke om användning av droger - grundskola och gymnasieskola

Antagen av bildningschef 5 augusti 2022

Inledning

Enligt handlingsplanen till det drogpolitiska programmet (antagen av kommunstyrelsen den 7 oktober 2015 § 121) har bildningsnämnden i det drogförebyggande arbetet bland annat ansvar för att ta fram en gemensam drogpolicy för samtliga kommunala skolor i Vara kommun.

Denna rutin har upprättats av bildningsförvaltningen i samråd med socialförvaltning, drogsamordnare och polis.

All personal, vårdnadshavare och alla elever ska vara väl förtrogna med skolans rutin.

 • I början av varje läsår informerar mentor sina elever om rutinen.
 • Vårdnadshavare ska informeras om rutinen.
 • Rutinen ska utvärderas varje läsår.

Definition av drog

Drog är en substans som är sinnesförändrande (berusande, euforiserande) och/eller beroendeframkallande.

Exempel kan vara:

 • Alkohol.
 • Narkotiska preparat.
 • Narkotikaklassade och likställda läkemedel som ej ordinerats av läkare.
 • Lustgas och butangas (tändare).
 • Internetdroger som ännu ej är narkotikaklassade.
 • Dopingpreparat.
 • Även preparat för sniffning - lösningsmedel och liknande samt medel som har narkotisk verkan men ännu inte är narkotikaklassade, innefattas i begreppet droger.

Rutin vid misstänkt droganvändning

Preventiva insatser i samverkan

Skolans lokaler kan, i förebyggande syfte och med viss regelbundenhet genomsökas med hundar i syfte att undersöka om narkotika förvaras i lokalerna. Genomsök ska inte ske på skoltid när elever vistas i skolan. Brottsförebyggande genomsök ska ske på polisens initiativ i samråd med skolans ledning.

Vid oro och misstanke om användning av droger

 • Vid oro/misstanke om drogmissbruk hos elev kontaktas omgående rektor som startar en utredning. Rektor beslutar om hur elevens vårdnadshavare kontaktas. Om eleven är myndig skall samtycke till kontakt med hemmet ges av eleven.
 • Rektor sammankallar snarast till elevmöte.
 • Vid misstanke om drogmissbruk gör rektor en anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten återrapporterar om en utredning inleds, inte inleds eller redan pågår.
 • Vid elevmöte fattar rektor beslut om fortsatta åtgärder som dokumenteras i en handlingsplan.
 • För elever i undervisning där särskild hänsyn ska tas till arbetsmiljö och säkerhet, såsom i verkstadslokaler, görs en bedömning huruvida eleven kan deltaga.
 • Om elev inte medverkar till drogtest och om misstanke kvarstår gör rektor ytterligare en anmälan till socialtjänsten. Rektor bör även överväga kontakt med polismyndigheten.

Vid konstaterat drogmissbruk efter anmälan till Socialtjänsten

 • IFO sammankallar till ett gemensamt möte där skolan medverkar.
 • Vid lämnat drogtest och efter samtycke från vårdnadshavare/myndig elev informeras skolan av resultatet av drogtestet.
 • En handlingsplan upprättas som stöd för eleven i samråd med vårdnadshavare, skola och socialtjänst. Ansvaret för fortsatt utredning övertas av socialtjänsten.
 • Vid behov kan rektor ge en skriftlig varning till eleven samt dennes vårdnadshavare med beskrivning av åtgärder som kan fattas om inte eleven blir drogfri.
 • Vid ytterligare behov kan rektor fatta beslut om tillfällig omplacering av eleven. Antingen inom samma skolenhet eller annan skolenhet i samråd med dess rektor. Elevens vårdnadshavare ska
  informeras om beslutet. Omplaceringen får endast vid synnerliga skäl gälla under mer än två veckor, men aldrig mer än fyra veckor. Detta beslut ska dokumenteras skriftligen av rektorn.
 • Vid fortsatt eller akut behov kan det finnas grund för avstängning av eleven. Inom grundskolan ska eleven då erbjudas undervisning på annan plats eller annan tidpunkt, vilket framgår av handlingsplanen.
 • Rektor skall informera huvudmannen vid beslut om avstängning/ Om eleven är under 18 år skall även socialförvaltningen informeras.

Åtgärder när elev är drogpåverkad

 • Polis tillkallas om en elev är drogpåverkad inom skolans område. Den som upptäcker en elev som är drogpåverkad skall omedelbart kontakta rektor eller annan tillgänglig personal.
 • Rektor eller mentorn kontaktar vårdnadshavare.
 • Rektor gör anmälan till socialtjänst och ev. polis.
 • Rektor kallar till elevmöte tillsammans med socialtjänst.
 • Punkterna under vid konstaterat drogmissbruk följs.

Åtgärder vid misstanke om försäljning av droger

 • Rektor informeras som kontaktar polis.
 • Om den misstänkte försäljaren är en elev görs en orosanmälan till Socialtjänsten.
 • Fortsatta åtgärder planeras i samråd med polis och socialtjänst.

Åtgärder när alkohol (hos någon under 18 år),
doping eller droger hittas

 • Rektor eller lärare omhändertar föremålet.
 • Elevens vårdnadshavare informeras om omhändertagandet.
 • Rektor anmäler omedelbart omhändertagandet till Polisen.
 • Polisen prövar om föremålet ska tas i beslag.
 • Om föremålet inte tas i beslag av polisen ska det återlämnas inom fyra dagar.
 • Rektor dokumenterar omhändertagandet.

Källor

 • Skollagen 2010:800 kap 5. Trygghet och studiero
 • Socialtjänstlagen 2001:453 14 kap. Anmälan om missförhållanden

Kontaktuppgifter

Till dig som elev:

Har du problem med droger eller har du en kompis som du är orolig för?

Ta kontakt med din skolsköterska eller kurator!

Till dig som förälder:

Är du orolig för din tonåring eller din tonårings kamrater?

Har du frågor som gäller missbruk?

Kontakta skolans kurator eller skolsköterska!

Du kan även ta kontakt med socialtjänsten/IFO eller Vara familjeteam via kontaktcenter.

På internet finns bra information och fakta om droger:

www.rns.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.drugsmart.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.can.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?