Riktlinje för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Gäller från och med 28 juni 2023

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige ska utifrån detta besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av
den. I budgeten ska därtill mål (finansiella och verksamhetsmässiga) anges som är av betydelse för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet såväl kort- som långsiktigt. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Överlag ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

God ekonomisk hushållning i Vara kommun

För Vara kommun innebär god ekonomisk hushållning långsiktighet och relaterar till begreppet hållbar ekonomi. En långsiktig och strategisk ekonomisk planering ämnar möta det utökade kommunala ansvaret, demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden samt skapa förutsättningar för goda livsvillkor för såväl dagens som framtida medborgare. Det innebär att god ekonomisk hushållning i Vara kommun sträcker sig bortom det grundläggande balanskravet, där intäkterna årligen
ska överskrida kostnaderna.

God ekonomisk hushållning handlar om att verksamhet och ekonomi ska gå hand i hand utifrån ett helhetsperspektiv, där utgångspunkten är en effektiv och ändamålsenligt verksamhet. God ekonomisk hushållning för Vara kommun innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås.

God ekonomisk hushållning delas därför upp och betraktas i ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv.

Finansiellt perspektiv

Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mellan välfärd för dagens befolkning och för kommande generationer. Kommunens tillgångar ska inte förbrukas för att täcka löpande behov, utan ett långsiktigt finansiellt handlingsutrymme ska skapas genom ett tillräckligt stort resultat. Det möjliggör för kommunen att skattefinansiera kommande investeringar, oförutsedda händelser samt att en ökad skuldsättning därmed förhindras. Varje generation ska således bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Finansiellt mål 2020–2023

Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till två procent (+/- en procent).

Finansiella mål 2024-2027

  1. Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag, kommunen, %, ska uppgå till minst två procent.
  2. Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, %, ska uppgå till minst 75 % i genomsnittlig nivå under en rullande fyraårsperiod.

Verksamhetsperspektiv

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonomisk hushållning i Vara kommun att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och med god kvalitet. Det uppnås genom att det finns ett tydligt samband mellan budgeterade resurser, mål och resultat.

Resultatutjämningsreserv

Det främsta syftet med en resultatutjämningsreserv (RUR) är att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekter av konjunkturvariationer. Med en RUR har kommunen en möjlighet att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa
omständigheter, kunna nyttja denna. Kommunen kan på så sätt undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste byggas upp igen.

Reservering till RUR

Lagstiftning

Enligt kommunallagen får reservering göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger:

  1. En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, eller
  2. Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
    pensionsförpliktelser.

Lokala riktlinjer

Utöver lagstiftningens grundläggande krav är avsättning till en resultatutjämningsreserv i Vara kommun endast möjlig av den del av resultatet som överstiger det finansiella resultatmålet. Detta för att skapa förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi med minskad risk att det egna kapitalet urholkas, där investeringar kan självfinansieras och det finns en motståndskraft för kostnadsökningar och dylika parametrar. Detta gör det möjligt att både parera för svängningar i skatteunderlaget vid
lågkonjunktur, hantera tillfälliga kostnadsökningar/intäktsminskningar men därutöver även konsolidera ekonomin så den sammantaget är god och hållbar på lång sikt.

Maximalt kan resultatutjämningsreserven i Vara kommun uppgå till fem procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att det egna kapitalet behöver byggas upp där kommunen långsiktigt kan självfinansiera investeringar med egna medel. En alltför stor resultatutjämningsreserv ur
vilken medel kan användas för att täcka underskott riskerar att istället möjliggöra en urholkning av det egna kapitalet. En stor resultatutjämningsreserv skulle även kunna medföra att balanskravet kan nås
flertalet år med hjälp av uttag ur resultatreserven där det istället kan finnas behov av att genomföra nödvändiga, strukturella förändringar för att på sikt skapa förutsättningar för en god och hållbar ekonomi i kommunen.

Disponering av RUR

Lagstiftning

Disponering från en resultatutjämningsreserv får enligt kommunallagen göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel och för att nå upp till ett nollresultat i balanskravsutredning.

Lokala riktlinjer

Utöver det som anges i lagstiftningen kan disponering av resultatutjämningsreserv i Vara kommun ske vid upprättande av budget och/eller årsbokslut för att hantera tillfälliga planerade kostnadsökningar ett enskilt år, till exempel kostnader för omstrukturering av verksamheten, som på sikt ämnar bidra till en god ekonomi i kommunen. Andra exempel på när resultatutjämningsreserven kan användas är vid oförutsedda utgiftsökningar eller intäktsbortfall. Därutöver kan disponering av RUR ske vid lågkonjunktur där den årliga utvecklingen av skatteunderlaget är lägre än genomsnittet de senaste tio åren.

Sammantaget gäller att disponering av en resultatutjämningsreserv i Vara kommun endast kan ske om det bedöms vara i linje med kommunens riktlinje för god ekonomisk hushållning och således inte motverka möjligheten att uppnå en god ekonomi på sikt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?