Riktlinjer avknoppning

Antagen av kommundirektör 16 april 2009.

Bakgrund

Avknoppning innebär att kommunalt anställda kan bilda egna företag, t ex personalkooperativ med verksamhet som tidigare utförts i förvaltningsform.

Vara kommun är positiv till valmöjlighet för brukare och personal, och ser en ökad mångfald av arbetsgivare som ett led i att åstadkomma detta.

I Vara kommuns styrdokument 2007-2011 anges i avsnittet om konkurrens ”anställda i Vara kommun som vill bilda egna företag med verksamhet som i huvudsak motsvarar deras tidigare arbetsuppgifter ska utan hinder och med stöd från kommunen ges möjlighet till detta”

Nedan redovisas förslag till hur detta stöd från kommunen kan se ut.

Riktlinjer

Initiativrätt

Medarbetare som är anställd kan ansöka om att få avknoppa den verksamhet där de själva arbetar, och driva den i egen regi.

Företagsform

Följande företagsformer kan förekomma för avknoppat företag:

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Ekonomisk förening
  • Ideell förening
  • Enskild firma

Förberedelser för avknoppning av verksamhet kan genomföras med företag under bildande. När avknoppningsprocessen är avslutad och avknoppat företag tar över driften krävs att företaget är registrerat.

Ansökan

Skriftlig ansökan om avknoppning ställes till berörd nämnd. Till ansökan ska bifogas registreringsbevis och F-skattebevis.

Av ansökan skall framgå vilken verksamhet i kommunen som ska avknoppas, om det avser hela eller delar av verksamheten, samt verksamhetsidé för det avknoppade företaget.

Företaget ska kunna dokumentera sin ekonomiska förmåga och sina finansiella och praktiska förutsättningar att genomföra uppdraget, samt bifoga en plan för kvalitetssäkring av verksamheten.

Prövning

Förvaltningschefen prövar vilken företagsform som kan godkännas i varje enskilt fall beroende på verksamhetens omfattning och karaktär.

I de fall personal startar ett nytt företag kan kommunen komma att hämta kreditupplysningar på de personer som ska ingå i företaget.

Förvaltningschefen kan besluta att den som vill driva en kommunal verksamhet i enskild regi ska genomgå en prövning för att se om sökande uppfyller de förutsättningar som fordras.

Erhållande av uppdrag

Avknoppade företag får uppdrag från kommunen på samma villkor som externa företag, d v s efter upphandling enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

Personalens medbestämmande

Beslutet skall föregås av gängse process enligt samverkansavtal/Lag om medbestämmande.

Övergång av verksamhet

Avknoppning betraktas som övergång av verksamhet. För personal som följer med till den avknoppade/upphandlade verksamheten gäller enligt § 6B i Lagen om Anställningsskydd (LAS), att de rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet övergår till den nya arbetsgivaren. Huvudregeln är att den nya arbetsgivaren är skyldig att tillämpa villkoren i överlåtarens (Vara
kommuns) kollektivavtal i ett år.

Personal kan avstå att följa med till den nya arbetsgivaren och har då kvar sin anställning i Vara kommun. Eventuell övertalighet till följd av detta hanteras i kommunen enligt reglerna i LAS.

Tjänstledighet

Arbetstagare kan, efter arbetsgivarens prövning, beviljas ett års tjänstledighet från Vara kommun för att följa med till den nya arbetsgivaren.

Lokaler

För att möjliggöra avknoppning krävs normalt att utföraren också hyr eller övertar lokalerna av kommunen.

Kommunen tecknar i dessa fall hyresavtal enligt de regler som följer av hyreslagstiftningen, eller överlåter, efter särskild prövning, lokalerna enligt kommunens policy.

Inventarier

Överenskommelse om övertagande av inventarier och befintligt material görs med förvaltningschef. Huvudprincipen är att utföraren köper de inventarier och det material som finns i verksamheten. Försäljningen genomförs på affärsmässiga grunder, efter värdering gjord i samråd med kommunens
ekonomifunktion samt vid behov med stöd av externa konsulter.

Betalningsvillkor inventarier

Om det avknoppade företaget inte har eget kapital eller saknar möjlighet att få lån i bank, kan kommunen erbjuda företaget en avbetalningsplan.

Utbildning

Kommunen erbjuder, i samarbete med Coompanion, information och utbildning om bildande av personalkooperativ till intresserade medarbetare.

Stöd

Kommunen kan förmedla kontaktuppgifter till Arbetsgivarförbundet Pacta, som har ett kostnadsfritt komma-igång-stöd för avknoppare. Pacta organiserar kommunalförbund och företag, och tillämpar samma kollektivavtal som SKL.

Medarbetare som tar initiativ till avknoppning erhåller stöd från kommunen i form av hjälp med ekonomiska kalkyler och juridisk rådgivning i den omfattning kommunen har resurser till.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?