Riktlinjer för verksamhetsbidrag till organisationer

Antagen av socialnämnden 20 mars 2020

Bakgrund

Socialnämnden betalar årligen ut verksamhetsbidrag till ett antal organisationer.

Handikappsorganisationer

Verksamhetsbidrag betalas ut i enlighet med de bidragsregler som framgår av Vara kommuns författningssamling, avsnitt Handikapporganisationer.

Vidare tillämpas, sedan 1998, nedanstående principer för bidragets belopp:

Verksamhetsbidrag till organisationer

Lokala organisationer


Grundbidrag

Medlemsbidrag


Vara, Vara-Essunga,
Grästorp

1700 kronor

20 kronor per
medlem i Vara
kommun

Regionala organisationer

Skaraborg eller
delar av
Skaraborg

850 kronor

20 kronor per
medlem från
Vara kommun

Rikstäckande organisationer50 kronor per
medlem från
Vara kommun

Övriga organisationer

För övriga organisationer gäller vad som ovan sagts om handikapporganisationer.

En fjärde princip tillämpas om socialnämnden bedömer att en organisations verksamhet är till omfattande nytta för kommunens invånare och ovannämnda beräkningsprinciper inte är tillämpbara. I sådant fall kan nämnden besluta om bidrag 0,40 kronor per invånare i Vara kommun.

Organisationens verksamhet har tydlig anknytning till en eller flera av socialnämndens egna verksamhetsområden. Ett betydande antal av kommunens invånare får insatser eller hjälp av organisationen som också ska kunna påvisa verksamhetens kontinuitet över tid.

Ansökningar och beslut

Ansökan om bidrag ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 1/12. Ansökningar om bidrag som kommit in senare beviljas endast i undantagsfall.

Då verksamhetsbidraget är likställigt med en gåva från socialnämnden går ett avslagsbeslut på ansökan inte att överklaga.

Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut om att bifalla eller avslå ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer vid första ansökningstillfället.

För organisation som får bifall till ansökan beslutar socialnämnden på vilken av de fyra ovannämnda principerna verksamhetsbidraget grundas.

För organisation som beviljats verksamhetsbidrag av socialnämnden handläggs fortsättningsvis den årliga ansökan av socialförvaltningen.

Bedömer socialnämnden att organisationen och dess verksamhet visat bristande seriositet saknas grund för att bevilja ansökan. Detta gäller vidare för organisationer vars verksamhet uteslutande anses vända sig till personer utanför kommunen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?